Đây là một tài liệu quý mà mình nghĩ rằng sẽ cung cấp cho bạn thêm nhiều nguyên liệu, góc nhìn mới để tư duy, mở rộng tầm nghĩ,…

Nguồn: http://hanoiba.org.vn/toa-dam-trien-vong-kinh-doanh-2021-voi-chu-de-co-hoi-nao-cho-doanh-nghiep-viet.htm